A beautiful woman wearing a turban. She has tattoos on her hands.

A beautiful woman with tattoos on her hands wears a turban.