Eric Spoutz and his wife, Natasha.

Eric Spoutz and his wife, Natasha.